506 066 028 | 509 371 267 biuro@walti.pl

Klauzula informacyjna firmy Walti

W związku z nawiązywaną współpracą, szanując Państwa prywatność informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WALI Lidia Żarnicka z siedzibą w Legionowie (05-120) przy ul Siwińskiego 1/94 , (dalej: Walti )e-mail: biuro@walti.pl reprezentowaną przez Lidię Żarnicką
  2. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Państwa szczególnej sytuacji. Mają Państwo również prawo do żądania od Walti ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia w przypadku ziszczenia się dwóch przesłanek wynikających z art. 20 RODO.
  3. Jeżeli uznacie Państwo, że Wasze dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, procesu księgowania i fakturowania w biurze rachunkowych, reklamacji wykonywanych usług, jeśli takie się pojawią oraz innych procesów zachodzących w firmie dla konieczności jej prawidłowego funkcjonowania.
  5. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy lub wykonania zlecenia, przedstawienia oferty.
  6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Walti ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
  7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Walti wszelkie usługi np. pocztowe, kurierskie, podwykonawcze.
  8. W celu realizacji umowy lub zlecenia sprzedaży i są przechowywane przez okres 10 lat od momentu, w którym operacje, transakcje sprzedażowe zostały ostatecznie zakończone, a należności zapłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia. − w celu tworzenia statystyk zestawieni analiz na potrzeby własne i wówczas dane osobowe są przechowywane przez okres 10 lat od ostatniej czynności na danych osobowych. − w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji – przez e-mail, telefon, pocztowy adres korespondencyjny.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Napisz na adres e-mail:

biuro@walti.pl

WALTI Hale namiotowe

ul. Siwińskiego 1/94
05-120 Legionowo

WALTI Hale namiotowe

Zaborów 35
05-622 Belsk Duży